Kallelse till årsmöte SRSK 2021

Riesenschnauzer CollageKallelse till årsmöte SRSK 2021

Varmt välkommen till årsmöte med SRSK.

Det är dags för årsmöten och på grund av rådande situation kommer SRSK, RiV och RiS att genomföra sina årsmöten digitalt via Zoom.

Tråkigt att inte kunna ses på riktigt, men å andra sidan så ger det fler medlemmar möjlighet att delta.

Det är viktigt att du anmäler dig till respektive årsmöte senast en vecka innan så att vi kan skicka ut länkar med mötesinloggning och ordna annan administration.

Om du känner dig osäker på hur det här med Zoom fungerar så kommer vi att ha ett öppet testmöte söndagen den 14 februari där alla kan delta. Mer om det längre ner. 

 

Svenska Riesenschnauzerklubbens årsmöte

Tid: Söndag 14 mars klockan 13.00

Anmälan skickas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handlingar och övrig information hittar du på: srsk.se/arsmote

Nör? Anmälan skall vara oss tillhanda senast två veckor innan mötet.

 

Osäker på hur det går till? Häng med och testa innan!

Öppet testmöte i Zoom 

Tid: Söndag 14 februari klockan 17.00 

Gå in i mötet via denna länk: https://brukshundklubben.zoom.us/j/99445954425 

Läs mer och lär dig lite om hur man kopplar upp med Zoom SBK utbildning >>

Mer om Zoom på SBK utbildning >>

Har du några frågor eller funderingar om våra årsmöten? Hör av dig till oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ha en fin fortsättning på vintern - och vi ses väl på minst ett årsmöte?

Ta hand om dig, dina medmänniskor och fyrbenta vän(-ner). Och häng gärna med oss på Facebook och srsk.se för aktuell information! 

/Styrelsen, SRSK 

 

Nytt arbetssätt valberedning 2021

Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag och personval inför års- och fullmäktigemöten 2021

Notera datum: "Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag."

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020. Den nya valordningen gäller i samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar att behöva läsa på de nya normalstadgarna, om den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.

Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.

Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna. Vill medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen innan det datum som valberedningen ska presentera sitt preliminära förslag

Följande är att tänka på under det inledande arbetet efter den nya valordningen. För exakta datum se normalstadgarna. Att vara uppdaterad på normalstadgarna är alltid en god förutsättning för medlemmar i en förening!

 • Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
 • Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum
 • Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum
 • Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
 • Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför års-/fullmäktigemötet

Utdrag från stadgarna elektronisk kopierat 2020-10-14:
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/Normalstadgar%20gällande%20from%202020-07-01/normalstadgar_rasklubb_1niva_2020-06-13.pdf

"... § 10 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8–9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.
Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.
Om rasklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde.
Valberedningens förslag till val ska överlämnas till rasklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
 • vilken funktion som avses,
 • namn,
 • en kort presentation och
 • uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.
 

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras.

Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos förbundsstyrelsen om en extra nomineringsperiod.

Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte.

Valberedningen äger vidare rätt att besluta om öppning av nomineringen under pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

..."
 

Mer om ändringen här (brukshundklubben.se >>

Frågor och svar kring de nya reglerna här (rasklubb) >> 

Normalstadgar för rasklubb med en nivå >> 

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå>>

Integritetspolicy

SBK logga riesenschnauzer white

   

INTEGRITETSPOLICY:

Svenska Riesenschnauzerklubbens (SRSK) 
hantering av personuppgifter

Reviderad; 2018-05-24

SRSK värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy. Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SRSK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SRSK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SRSKs berättigade intresse som rättslig grund. 

SRSK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig som ägare.

SRSK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK-ansluten klubb, samarbetspartner, veterinärklinik eller liknande. 

De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. 

Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet samt för till exempel ansökan om bidrag från Studiefrämjandet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personuppgifter via SKK, Svenska Kennelklubben och SBK, Svenska Brukshundsklubben.

SRSK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av kopplingi SRSKs personregister. Det kan vara kopplingar såsom medlemskap i någon av de Lokal områden styrelsen administrerar medlemskap åt, ägarskap av hund och/eller katt, funktionär, uppfödare, prenumerant eller annan. 

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SKK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid bortsprungen hund eller katt, registrering av kull och registrering av prov-, test-, tävlings- och hälsoresultat. 

Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlems­värvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. 

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informations­utskick från SRSK.Kontakta vår styrelse (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. 

Om du har frågor som rör dina personuppgifterär du välkommen att kontakta SRSKs styrelse.

Där kan du också begära: 

 • rättelse eller 
 • begära att dina personuppgifter raderas.
  Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. 
 • Du har alltid rätt att stoppa SRSKs lagring och behandling
  av dina personuppgifter såvida SRSKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rättatt årligen få ett utdrag av de uppgifter SRSK har registrerade om dig. 

En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:
Svenska Riesenschnauzerklubben - SRSK, Medlemsansvarig, C/O Lindforsvägen 27, 660 60 Molkom, 0738-451177, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tycker du att SRSK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.


Revision 1.0: 2018-05-24

 

COVID-19

Uppdateringar från SKK och SBK gällande COVID-19corona virus 476x213 width476

 

Nytt

2021-01-14: SBK har idag skickat ut uppdatering om att restriktioner för tävlingar kommer förlängas till 28 februari. Besked om vad som gäller därefter kommer under februari.

Viss verksamhet som MH, MT och Exteriörbeskrivningar och inmätningar av hindar kan fortsatt genomföras men då med stor hänsyn till de råd och riktlinjer som är satta för pandemin. 

Läs mer genom att använda länkarna nedan.

SBK FAQ Corona

Frågor & Svar från SBK kring Corona/ COVID-19

Här samlar vi frågor och svar som har uppkommit med anledning av hur Corona påverkar Brukshundklubbens verksamhet.

Allmänna frågor Kurs & utbildning
Mentala prov & beskrivningar Tjänstehundar
Utställning Föreningsfrågor
Prov & tävling   

läs hela på brukshundsklubben.se >>

 

GENERELL OCH VIKTIG INFORMATION om COVID-19 och Coronaviruset

Cookies Policy

Vad är cookies och hur använder vi dem?

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din enhet.

Vi använder cookies för att kunna förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt. Vi använder cookies för att möjliggöra övergripande analyser av våra besökares användande av tjänsterna och för att spara funktionella inställningar som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

En permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i din enhets minne under tiden du är inne på vår hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Permanenta cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

-----------------------

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du har frågor kring vår webbsida och Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du har allmänna frågor kring personuppgifters behandling och vår Integritetspolicy