Medlemsmöte Kopparbo 2019

SBK logga riesenschnauzer white 900Kallelse till medlemsmöte

Plats: Riesenlägret – Kopparbo Tisdagen den 16 juli 2019 Tid: Klockan 19.00

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet 
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt 
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 8. Fastställande av dagordning 
 9. Info från styrelsen samt sektorer 
 10. Ekonomi 
 11. Ärende som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet 
 12. a) Fastställande av resultat- & balansräkning hänskjutet från Årsmöte 
 13. b) Beslut om ansvarfrihet för styrelsen hänskjutet från Årsmöte
 14. c) Val av kassör 
 15. Ärende samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar
 16. Övriga frågor 
 • Utställningen på Kopparbo
 1. Utdelning av Riesentrofén 
 2. Avslutning 

VÄLKOMNA!

Ekonomisk rapport kan rekvireras från ordförande