Tidigare utställningar

Tidigare utställningar

  

Historik BIR o BIM - period 2000 till 2020

Historik över BIR/BIM vid SRSKs utställningar år 2000 - 2020 >>>

 

2018

Kopparbo officiell utställning, 15 juli

Referat

Bilder

SSLO officiell utställning, 16 september

Referat

Bilder

Mer info SSLOs hemsida >>

 

 

2017

Kopparbo officiell utställning, 16 juli

Referat

SSLO officiell utställning, 9 september

Referat

Bilder

 

2016

Kopparbo officiell utställning, 17 juli

Referat >>

Läs domarrapporten här >>

 

SSLO officiell utställning, 11 september

Referat >>

Bilder >>>

Domarrapport >>

 

2015

Kopparbo officiell utställning, 12 juli

Referat >>

Domarrapport >>

SSLO officiell utställning, 13 september

Referat och bilder >>

 

2014

Kopparbo officiell utställning, 13 juli

Referat och bilder >>>

Domarrapport >>>

SSLO officiell utställning, 21 september

Referat och bilder >>

Domarrapport >>>

 

2013

RIV officiell utställning, 26 maj

Bilder, resultat och domarrapport >>

Kopparbo officiell utställning, 13 juli

Bilder, resultat och domarrapport >>

SSLO officiell utställning, 15 september

Referat >>

Domarrapport >>>

Uppfödarlista

Här hittar du SRSKs listor på uppfödare

För Riesenschnauzer svart och peppar & salt

Medlemsmöte Kopparbo 2019

SBK logga riesenschnauzer white 900Kallelse till medlemsmöte

Plats: Riesenlägret – Kopparbo Tisdagen den 16 juli 2019 Tid: Klockan 19.00

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet 
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt 
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 8. Fastställande av dagordning 
 9. Info från styrelsen samt sektorer 
 10. Ekonomi 
 11. Ärende som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet 
 12. a) Fastställande av resultat- & balansräkning hänskjutet från Årsmöte 
 13. b) Beslut om ansvarfrihet för styrelsen hänskjutet från Årsmöte
 14. c) Val av kassör 
 15. Ärende samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar
 16. Övriga frågor 
 • Utställningen på Kopparbo
 1. Utdelning av Riesentrofén 
 2. Avslutning 

VÄLKOMNA!

Ekonomisk rapport kan rekvireras från ordförande

Öppet brev sbk

Öppet brev till Svenska Brukshundklubbens medlemmar


I ett öppet brev från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse uppmanas klubbens medlemmar att ha tålamod i Coronakrisen, följa riktlinjer och ta eget ansvar.

I nuläget svämmas sociala medier över med uttalanden och synpunkter om den verksamhet som vi kan och inte kan bedriva. Inflödet av e-post och samtal till såväl förbundsstyrelsen men inte minst till vårt förbundskansli är också av icke obetydlig mängd. Mycket handlar om missnöje och synpunkter på att beslut som tas, främst kring tävlingar och prov, skapar orättvisa för medlemmar i olika delar av landet.

Hela Sverige och faktiskt hela världen befinner sig i ett läge som väldigt få av oss varit med om tidigare och förhoppningsvis inte behöver uppleva igen. Följderna av coronapandemin kommer påverka oss alla under en lång tid framöver. Att inte kunna bedriva verksamhet slår hårt mot våra lokalklubbar, med ansträngd ekonomi som följd och på sikt även ett eventuellt medlemstapp. Klubbarna har tagit ett stort och osjälviskt ansvar för att minska smittspridningen och bedriva viss verksamhet på ett säkert sätt. Därför bör vi glädjas åt att vi från och med juni kan öppna upp för verksamhet i lite större omfattning.

I denna situation handlar det inte om den enskilda personens rättighet att till exempel tävla, utan att vi alla gör vad vi kan för att rida ut den här stormen och ta personligt ansvar för att inte förvärra situationen. Det handlar även om att vara solidarisk med de som ändå kan utöva viss verksamhet. Vi behöver alla lyfta blicken och se saker utifrån ett större perspektiv för att, när vi återgår till en mer normal tillvaro igen, inte ska behöva starta om från noll.

För att förbundet, distrikten, rasklubbarna och lokalklubbar ska kunna stå rustade när den normala vardagen återkommer, behöver vi hjälpas åt. Vi vill att du som medlem håller dig uppdaterad på de allmänna råd och riktlinjer som ges från Folkhälsomyndigheten, Regeringen, SKK och från oss. Riktlinjerna är övergripande och ändras från dag till dag. Vi jobbar med full transparens i krisen och kommunicerar allt vi vet så fort vi kan. Ingen har alla svar varför det ligger på dig att reflektera över vad de betyder för dina medmänniskor och för dig och förhåller dig till dem på ett ansvarsfullt sätt. På så sätt slipper vi överbelastade inkorgar och spekulationer som skenar iväg på sociala medier.

Det är coronaviruset som är fienden. Inte förbundsstyrelsen, förbundskansliet eller dina klubbkompisar.

Vår egen kung Carl XVI Gustaf uttryckte sig mycket bra i sitt tal till oss, det svenska folket.
"Det är fortfarande mycket som är ovisst. Men en sak är säker: Vi kommer alla att minnas den här tiden, och se tillbaka på den. Tänkte jag på mina medmänniskor? Eller satte jag mig själv i första rummet? De val vi gör i dag ska vi leva med, länge. De kommer att påverka många."

Med vänliga hälsningar
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

VERKSAMHETSPLAN 2019

Styrelsen gick inför 2016 ifrån den tidigare modellen med mer generella mål för verksamheten och istället valt att fokusera på mer specifika mål. Dessa mål är uppsatta utefter en strävan efter att öka och bibehålla vårt medlemsantal, främja vår avel samt främja våra tävlingsframgångar och tjänstehundsverksamhet. Målen kommer att kontinuerligt följas upp med hjälp av en handlingsplan som kommer finnas tillgänglig för samtliga medlemmar på vår hemsida. Målen kan vid en första anblick verka få till antalet, dock ingår det i dessa huvudmål en hel del delmål, däribland de olika sektorernas verksamhetsplaner och mål med 2019.

Rapportering av 2018

Dessa bakgrundsfaktorer är redovisade i ”Verksamhetsberättelsen 2018”. Styrelsen har identifierat några mer specifika faktorer som ligger till grund för framtagning av våra mål med verksamheten.

Syfte med SRSK

Svenska Riesenschnauzerklubbens - SRSK – övergripande syfte är att skapa gemenskap kring vårt intresse för riesenschnauzer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper

Framgångsfaktorer

Våra framgångsfaktorer ska bygga på:

-     Långsiktighet
-     Öppenhet

Mål 2019

- Att antalet medlemmar ökar

- Att antalet tävlingsstarter ökar

- Att det vid Bruks- och IGP-SM 2019 finns deltagare i varje gren

- Att antalet utställda samt exteriörbeskrivna hundar ökar

- Att en högre andel av våra hundar deltar vid mentalbeskrivning

Dessa mål kommer att löpande följas upp under året

 

Handlingsplan

Aktivitet

Ansvarig

Närvara vid mässor/event

 LO samt Styrelsen/ Tävlingskommittén

Riesenlägret

Lägerkommittén

Utforma underlag för fritt medlemskap för nya medlemmar

 Styrelsen

Uppdatera informationsblad om SRSK samt ta fram separat infoblad om ”hur du blir medlem” att ge till uppfödare/valpköpare

Infokommittén

Fortlöpande informera om SRSKs utbildningsfond

Styrelsen

Fortsatt revidering av hemsidan

 Styrelsen och kommittéer 

 

 

Verka för en ökning av antalet utställda samt exteriörbeskrivna hundar 

 Utställnings ansvarig

Halvårsredovisning av 

ekonomi

Kassör

Arbeta fram en plan och underlag för att knyta sponsorer till SRSK.  sponsorssponsors avtalet 

Informations kommittén