Medlemsmöte Kopparbo 2019

SBK logga riesenschnauzer white 900Kallelse till medlemsmöte

Plats: Riesenlägret – Kopparbo Tisdagen den 16 juli 2019 Tid: Klockan 19.00

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet 
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt 
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 8. Fastställande av dagordning 
 9. Info från styrelsen samt sektorer 
 10. Ekonomi 
 11. Ärende som styrelsen har hänskjutit till medlemsmötet 
 12. a) Fastställande av resultat- & balansräkning hänskjutet från Årsmöte 
 13. b) Beslut om ansvarfrihet för styrelsen hänskjutet från Årsmöte
 14. c) Val av kassör 
 15. Ärende samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar
 16. Övriga frågor 
 • Utställningen på Kopparbo
 1. Utdelning av Riesentrofén 
 2. Avslutning 

VÄLKOMNA!

Ekonomisk rapport kan rekvireras från ordförande

VERKSAMHETSPLAN 2019

Styrelsen gick inför 2016 ifrån den tidigare modellen med mer generella mål för verksamheten och istället valt att fokusera på mer specifika mål. Dessa mål är uppsatta utefter en strävan efter att öka och bibehålla vårt medlemsantal, främja vår avel samt främja våra tävlingsframgångar och tjänstehundsverksamhet. Målen kommer att kontinuerligt följas upp med hjälp av en handlingsplan som kommer finnas tillgänglig för samtliga medlemmar på vår hemsida. Målen kan vid en första anblick verka få till antalet, dock ingår det i dessa huvudmål en hel del delmål, däribland de olika sektorernas verksamhetsplaner och mål med 2019.

Rapportering av 2018

Dessa bakgrundsfaktorer är redovisade i ”Verksamhetsberättelsen 2018”. Styrelsen har identifierat några mer specifika faktorer som ligger till grund för framtagning av våra mål med verksamheten.

Syfte med SRSK

Svenska Riesenschnauzerklubbens - SRSK – övergripande syfte är att skapa gemenskap kring vårt intresse för riesenschnauzer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper

Framgångsfaktorer

Våra framgångsfaktorer ska bygga på:

-     Långsiktighet
-     Öppenhet

Mål 2019

- Att antalet medlemmar ökar

- Att antalet tävlingsstarter ökar

- Att det vid Bruks- och IGP-SM 2019 finns deltagare i varje gren

- Att antalet utställda samt exteriörbeskrivna hundar ökar

- Att en högre andel av våra hundar deltar vid mentalbeskrivning

Dessa mål kommer att löpande följas upp under året

 

Handlingsplan

Aktivitet

Ansvarig

Närvara vid mässor/event

 LO samt Styrelsen/ Tävlingskommittén

Riesenlägret

Lägerkommittén

Utforma underlag för fritt medlemskap för nya medlemmar

 Styrelsen

Uppdatera informationsblad om SRSK samt ta fram separat infoblad om ”hur du blir medlem” att ge till uppfödare/valpköpare

Infokommittén

Fortlöpande informera om SRSKs utbildningsfond

Styrelsen

Fortsatt revidering av hemsidan

 Styrelsen och kommittéer 

 

 

Verka för en ökning av antalet utställda samt exteriörbeskrivna hundar 

 Utställnings ansvarig

Halvårsredovisning av 

ekonomi

Kassör

Arbeta fram en plan och underlag för att knyta sponsorer till SRSK.  sponsorssponsors avtalet 

Informations kommittén   

Lydnadsläger Riesen I Väst

SRSKs Utbildningsbidrag - Riesen I Väst

Lydnadsläger med Riesen i Väst, Tånga hed, 7-9 september 

Helgen den 7-9 september (fredag kväll till söndag eftermiddag) genomfördes ett lydnadsläger på Tånga Hed i Vårgårda med Riesen i Väst som arrangör. Totalt deltog 22 personer med var sin hund och ytterligare en person var med som åskådare samt 6 medföljare.FB IMG 1539866326051

Ekipagen delades in i tre grupper där de flesta fått välja instruktör redan vid anmälan. Instruktörer var Anders Kjernholm, Eva Söderlund och Cissi Bragsjö. 

Fredagskvällen ägnades åt gruppindelning och genomgång av önskemål med respektive instruktör. Under lördag och söndag tränade vi två pass per dag med avbrott för lunch. 

Träningen i grupperna genomfördes som ”individuell gruppträning” där varje deltagare fick välja några moment som han eller hon behövde öva extra på eller lära in från grunden. Sedan tränades ett eller två moment under korta enskilda pass där övriga i gruppen var med som åskådare och ”hjälpredor” och kom med konstruktiv kritik. I stort sett arbetade varje hund två korta pass under förmiddagen och två under eftermiddagen båda dagarna. Mellan passen hann vi med fika och genomgång och det diskuterades även mycket under passen när vi studerade varandras hundar, svårigheter och träningsmetoder. Man lär sig väldigt mycket av att studera varandra! Som exempel på moment som övades kan nämnas hopp över hinder, framförgående, kryp och apportering. 

På lördagseftermiddagen höll Anders Kjernholm ett mycket uppskattat föredrag om hur man förbereder sig inför tävling, om hur man analyserar vad som gått fel och vilka lärdomar man ska dra inför nästa tävlingstillfälle. Presentationen har även publicerats på klubbens Facebook-sida, även om Anders givetvis utvecklade noteringarna betydligt mer under föredraget. 

IMG 20181017 190120Anders anser att man ska fundera över hur ofta man tränar under tävlingsliknande former med förflyttningar, hela lydnadsprogrammet och hur ofta man länkar ihop det med den aktuella bruksgrenen. Han tog också upp förslag på hur man tränar uthållighet och får en hund som klarar att utföra momenten under olika oförutsedda förutsättningar. Slutligen fick vi tips om hur man planerar och förbereder sig så långt som en månad innan tävling och stegen ner till själva tävlingsdagen. 

Ingen av instruktörerna har riesen som ”egen” ras men jag vet att åtminstone en av dem uttryckte sin förtjusning över att ha fått en del fördomar om rasen raserade, efter att ha sett dem ”i mängd”. Glada, trevliga och samarbetsvilliga var omdömet. 

Det är givetvis svårt att säga vad hundarna lärde sig under lägret men att vi ”tvåbeningar” lärde oss desto mer står ställt utom allt tvivel. Efter lägret har två ekipage tävlat och blivit uppflyttade. 

Riesen i Väst 

genom 

Susanne Nilsson 

Rapport-Drag-årsmöte2017

Rapport från Draghundsportsförbundets årsmöte

Under helgen har Svenska Draghundsportsförbundet hållit årsmöte i Märsta. För SRSK representerade Anna-Carin Lönn och undertecknad. Här följer en kort sammanfattning av beslut tagna som kunnat komma påverka våra riesenförare.

dragbild annacarin litenFlertalet motioner och förslag handlade om framförallt barmarks-sm och antalet klasser som avgjordes på tävlingen.

Motionärerna ville förändra vilket antal utövare som krävdes i en viss klass för att den skulle få SM-status. Man ville förändra från tre till fem.

Efter en tids diskussion kom mötet fram till att det inte var rätt väg framåt och man ansåg inte att det skulle innebära något positivt för sporten. Det blir då fortsatt tre deltagare som är gränsen för om en klass har SM-status eller inte. 

Ett antal motioner handlade även om saker som skulle komma att påverka grupp B & C. Alltså renrasiga hundar utom stående fågelhundar. Ingen av dessa röstades dock igenom.

Däremot beslutades att tillsätta en speciell grupp med huvudsyfte att finna vägar för att just stimulera rekrytering och utövande med hund i grupp B & C som idag är den breda basen i sporten.

En direkt åtgärd är bl a att ta ett kraftigt grepp kring Sverigecupen för att det ska finnas en kraftig morot förutom SM för förare med framförallt B-hund. SRSK kommer vara med i den här gruppen och jobba aktivt för att våra utövare ska kunna fortsätta utöva draghundsport på ett säkert och utvecklande sätt. 

Riesenschnauzer har fortfarande en stark man i förbundsstyrelsen då Hans Pettersson, Karlskoga, valdes för ytterligare en period som ledamot i styrelsen.

Hans är mannen bakom alla förbundets tävlingsarrangemang och har huvudansvaret för SM-tävlingarna under SM-veckan vinter. 

SRSKs delegater
Hans & Anna-Carin